Ceník

Ceny od 800 Kč do 3.900 Kč dle druhu oznámení.

Konkrétní cenovou kalkulaci stanovíme obratem.

Obchodní podmínky

 1. Provozovatelem internetových stránek www.zakonna-oznameni.cz (dále jen „Internetové stránky“) a poskytovatelem služby (dále jen „Poskytovatel“) je:

  ADMINISTER, spol. s r.o.
  Husova 109
  284 01 Kutná Hora
  IČO: 47551054
  DIČ: CZ47551054
  MS v Praze, oddíl C, vložka 22325, 5.8.1993

  Definice použitých pojmů:

  „Objednavatel“
  - právnický subjekt, který zašle objednávku uveřejnění

  „Objednávka“
  - prvotní požadavek na uveřejnění s veškerými náležitostmi uvedenými v bodě 3. Obchodních podmínek

  „Odsouhlasení“
  - kladné vyjádření Objednavatele na cenovou kalkulaci a grafický náhled
  - je považováno za závazné

 2. Na Internetových stránkách jsou uveřejňovány zejména údaje a skutečnosti v případech, kdy jejich uveřejnění nařizuje závazný právní předpis (např. Oznámení o konání valné hromady).

 3. Poskytovatel zašle Objednavateli na základě jeho objednávky a zaslaného znění Oznámení grafický náhled společně s cenovou kalkulací k odsouhlasení. Odsouhlasení (kladné vyjádření) ze strany Objednavatele je považováno za závazné. Poskytovatelem budou uveřejněna pouze ta Oznámení, která budou Objednavatelem odsouhlasena.

  Objednávky (požadavky na uveřejnění) jsou přijímány:

  • e-mailem na adresu objednavky@zakonna-oznameni.cz, objednávka e-mailem musí obsahovat:
   • samotné znění Oznámení
   • termín uveřejnění OD – DO
   • informaci zda Objednavatel objednává i zveřejnění v Obchodním věstníku či nikoli a termín zveřejnění
   • firmu a odpovědnou osobu včetně telefonického kontaktu

  • Vyplněním on-line formuláře, kde musí být vyplněny povinné údaje, kterými jsou:
   • firma
   • kontaktní osoba
   • e-mail
   • telefon
   • termín uveřejnění OD – DO
   • informace zda Objednavatel objednává i zveřejnění v Obchodním věstníku či nikoli a termín zveřejnění
  •  a přiložen soubor se zněním oznámení.

  Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku, která nebude obsahovat veškeré výše uvedené požadavky.

 4. Poskytovatel přijímá a zpracovává objednávky, přijímá odsouhlasení a Oznámení uveřejňuje v pracovní době (v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hodin). Poskytovatel se zavazuje zaslat Objednavateli grafický náhled s cenovou kalkulací v pracovních dnech ve lhůtě do 24 hodin po obdržení objednávky. Poskytovatel se dále zavazuje po přijetí odsouhlasení grafického náhledu a cenové kalkulace uveřejnit Oznámení na Internetových stránkách dle požadovaného termínu. Poskytovatel si však na uveřejnění vyhrazuje lhůtu alespoň jednoho pracovního dne. V případě, že Poskytovatel obdrží objednávku v pátek po 16.00 hodině, pak zašle náhled inzerátu s cenovou kalkulací v následujícím pracovním dni do 16.00 hodin. V případě, že Poskytovatel obdrží odsouhlasení v pátek po 16.00 hodině, pak uveřejní Oznámení dle požadovaného termínu, nejdříve však ve dni, který následuje po pracovním dni, který si Poskytovatel vyhrazuje na uveřejnění. Objednavatel se zavazuje respektovat veškeré lhůty uvedené výše v tomto bodě obchodních podmínek a přizpůsobí jim požadovaný termín uveřejnění. V případě objednání zveřejnění v Obchodním věstníku respektuje Objednavatel závazné termíny zveřejnění a termíny uzávěrek stanovené Obchodním věstníkem. Poskytovatel nenese zodpovědnost za neuveřejnění Oznámení v Obchodním věstníku v termínu požadovaném Objednavatelem, pokud bylo Oznámení objednáno po termínu uzávěrky příslušného termínu zveřejnění.

 5. V případě uveřejnění inzerátu již není možné zasahovat do jeho znění. Je možné uveřejnit opravu inzerátu se slevou 50 % z ceny Oznámení viz. Ceník.

 6. Oznámení je uveřejněno v termínu a lhůtě, které uvedl Objednavatel na objednávce, a které následně odsouhlasil v cenové kalkulaci. Objednavatel zadává termíny uveřejnění v intervalu OD – DO. Pokud Objednavatel vyplní termín "DO" kdy má být Oznámení uveřejněné, bude uveřejněno do určeného data. Následně bude Oznámení přesunuto do Archivu oznámení, kde bude i nadále veřejně přístupné. Pokud Objednavatel nevyplní termín "DO" kdy má být Oznámení uveřejněné, bude uveřejněno permanentně. Minimální doba, po kterou může být Oznámení uveřejněno, je 24 hodin.

 7. Poskytovatel je povinen zajistit prostřednictvím internetu nepřetržitý přístup veřejnosti k uveřejněným Oznámením. K porušení závazku Poskytovatele dle předchozí věty nedojde v případech, kdy bude přístupnost omezena či vyloučena kvůli zásahu vyšší moci nebo kvůli neočekávaným technickým problémům nebo kvůli nezbytným odstávkám systému, stejně tak nedojde k porušení závazku Poskytovatele, pokud bude přístupnost omezena či vyloučena činností či nečinností osob, které zajišťují přenos dat na internetu mezi Poskytovatelem a veřejností nebo v případě výpadku elektrické sítě.

 8. Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli cenu dle odsouhlasené kalkulace, kterou Objednavateli Poskytovatel zaslal společně s náhledem inzerátu k odsouhlasení na základě jeho objednávky. Poskytovatel vystaví Objednavateli fakturu, kterou mu elektronicky zašle e-mailem včetně potvrzení uveřejnění inzerátu.

 9. Odsouhlasením grafického náhledu inzerátu a cenové kalkulace Objednavatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném ke dni 17.04.2014, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 10. Dle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává Poskytovatel osobní data a uchovává je v databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím. Poskytovatel se zavazuje neposkytovat osobní údaje, které mu poskytl Objednavatel, žádným třetím osobám.
Adresa:
ADMINISTER, spol. s r.o.
divize Media
Husova 109
284 01 Kutná Hora

Přímý kontakt:
Tel: +420 327 588 377
Fax: +420 327 588 312
E-mail:
objednavky@zakonna-oznameni.cz
Web služby:
www.zakonna-oznameni.cz
Web divize:
media.administer.cz

Fakturační údaje:
ADMINISTER, spol. s r.o.
divize Media
Husova 109
284 01 Kutná Hora

IČO: 47551054
DIČ: CZ47551054

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Tylova 390
284 15 Kutná Hora
Číslo účtu:
16303161/0100
IBAN:
CZ7501000000000016303161
SWIFT: KOMBCZPP

Zápis v obchodním rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 22325
Den zápisu: 5. 8. 1993